Konferenciák -2018

 A VALÓSÁG KIHÍVÁSA

 

Politikaelmélet, politikai filozófia, politikai gondolkodás

 

A valóság kihívása a konferencia tágan értelmezett témája, melyen belül az előadók szabadon fogalmazhatják meg saját kérdéseiket, a konferencia elsődleges célja ugyanis az, hogy fórumot – a szervezők szándéka szerint évente ismétlődő rendszeres eseményt – hozzon létre a tág értelemben vett politikaelmélettel foglalkozó kutatók számára. A konferencia a politikaelmélet, a politikai filozófia, valamint a gondolkodás-, és eszmetörténet lehetséges kérdéseit és válaszait mutatja be a politikai valóság által támasztott kihívásokkal kapcsolatban.

Időpont: 2018. november 15. (csütörtök) — 16. (péntek)

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus, Zrínyi terem & Magyar Tudományos Akadémia, Humán Tudományok Kutatóháza, földszinti előadó

 

A konferencia honlapja

Beszámoló az egyetem honlapján

 

Program

 

2018. november 15. csütörtök

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus, Zrínyi terem

 

Megnyitó: 9.00—9.10 MOLNÁR Attila Károly

 

1. panel: 9.10—10.40 Politikai eszmetörténet: Magyar perspektívák

BODNÁR-KIRÁLY Tibor: Államrezon és államleírás a 18. századi német államtudományban

HŐNICH Henrik, NAGY Ágoston: A koronaőrző bandériumok 1790-ben: Reprezentáció és nemzeti identitás a kései rendiség politikai kultúrájában

SZŰCS Zoltán Gábor: A politika mint hivatás egy illiberális rezsimben

VERES Miklós: Utópia vagy szép új világ: A szocializmus recepciója a dualizmus kori sci-fi irodalomban

 

Kávészünet: 10.40—11.00

 

2. panel: 11.00—12.30 Realizmus, cselekvés, rend

ÁRPÁSI Botond Gergely: Szerencse, kontingencia, politikai cselekvés: Fortuna Machiavelli és Montaigne politikai gondolkodásában

ILLÉS Gábor: A politikai ítélőképesség helye egy erényetikai realizmusban

HORVÁTH Szilvia: Politika konfliktus és konszenzus között

NAGY Zsolt: Született-e új paradigma 2014 után: A centrális erőtér mint politikai eszköz értelmezése az Orbán-rezsimben

 

Ebédszünet: 12.30—14.00

 

3. panel: 14.00—15.40 Feminizmusok, identitások, ellendiskurzusok: Praxis és politikaelmélet

KISS Lajos András: „Már csak a barbárok menthetnek meg bennünket”: Erőszak és nőgyűlölet az Új Jobboldal apokaliptikus retorikájában (Jack Donovan)

NÓGRÁDI Noá: A nők elleni erőszak mint igazságosság-elméleti kérdés: Káros struktúrák a létező, nem-ideális világban

MÉSZÁROS György: Az LMBT+ identitás és mozgalom politikai gazdaságtana a félperiférián

KOVÁTS Eszter: Az igazságosság dilemmái a kultúrharcok korában

UJLAKI Anna: A menekültválság kihívása: Egy rawlsiánus olvasat és egy feminista korrekció

 

Kávészünet: 15.40—16.00

 

4. panel: 16.00—17.30 A politikai kihívása a demokrácia korában

KORONCAI András: A politikai Carl Schmitt után

SZÁNTÓ András: A politikai szofisztikáltság szerepe a demokráciaelméletekben

KÖRÖSÉNYI András: Autoriter kormányzás, autokrácia, diktatúra

LOVÁSZ Ádám: Az irracionális szavazó nyomában: Bryan Caplan realista politikaképe

 

2018. november 16. péntek

Magyar Tudományos Akadémia, Humán Tudományok Kutatóháza

 

1. panel: 9.00—10.40 Politikaelmélet: Módszerek és önreflexiók

SZABÓ Márton: A politikaelméletek elméleti pozíciói

BOROS László: Történetszociológiai kihívás: Valóságértelmezések, érzelmek, illúziók

PAP Milán: A propaganda mint politikaelméleti probléma

GYULAI Attila: A realizmus mint módszer és ideológia

BALOGH László Levente: Tények a posztfaktikus korban: Hannah Arendt a politikai igazságról és hazugságról

 

Kávészünet: 10.40—11.00

 

2. panel: 11.00—12.40 Baloldaliság, politika, társadalomelmélet

SZABÓ Máté: 1968-as mozgalmak ötven év távlatából

MIKECZ Dániel: A kollektív cselekvés eszmetörténete

HORVÁTH Márk: A kiberkultúra és a valóság absztrakciójának megragadása a poszthumán filozófián keresztül

MERÉNYI M. Miklós: Baloldali populizmus mint kiút? Pozíciók egy kortárs vitában

TÓTH Szilárd János: A republikánus patriotizmus megalapozása

 

Ebédszünet: 12.40—14.00

 

3. panel: 14.00—15.30 Eszmetörténet és politikai filozófia

TÓTH Miklós Bálint: Desorganisatio és dissolutio helyett conservatio és consolidatio: Konzervativizmus és demokrácia viszonya Dessewffy, Asbóth és Tisza írásaiban

KRASZ Péter: A választójogi viták 1905 után: Tisza István és Jászi Oszkár

PETŐ Zoltán: Erik Maria Ritter von Kuehnelt-Leddihn politikai filozófiája

SZABÓ P. Katalin: „De biz a’ máséval, instálom alássan ne disponáljon, olly szeles francziássan." A szűzvállak és a politikai kihívások

 

Kávészünet: 15.30—15.50

 

15.50—17.00 Kerekasztal-beszélgetés egy politikai gondolkodással foglalkozó társaság létrehozásáról


 

***

 

TÖBBES KÖTÉSBEN

Magyar-zsidó múltak és égtájak

2018. február 5.

Támogató: a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága

 

 
Első ülés: Diaszpórák a múltban és a jelenben

A diaszpóra fogalma: történeti és vallási perspektívák / Buzási Gábor klasszika-filológus, hebraista, az ELTE BTK Ókortudományi Intézet adjunktusa

Trianon hatása a zsinagógaépítészetre Magyarországon és az utódállamokban / Klein Rudolf építészettörténész, a Szent István Egyetem (Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Budapest) építészettörténet professzora

A zsidók és a magyar szivárvány / Gerő András történész professzor, a Habsburg Intézet (Budapest) igazgatója

 

Második ülés: Vallások és gondolatok

Zsidó katonáskodás a Monarchiában: néhány vallásjogi életkérdés / Turán Tamás hebraista (Budapest), az MTA Társadalomtudományi Központ tudományos főmunkatársa

Kisebbség és többség Ravasz László gondolkodásában/Hatos Pál történész, a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara dékánja

 

Harmadik ülés: Kárpát-medencei tájak, egységek

Határon túli zsidó életvilágok reprezentációi / Glässer Norbert néprajzkutató, a Szegedi Tudományegyetem BTK Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszéke egyetemi adjunktusa előadása

Magyar zsidó múlt, romániai jelen (1914-től napjainkig) / Gidó Attila történész, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója

Emlékek a szinérváraljai zsidók történetéből / Borsi-Kálmán Béla történész, az ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék egyetemi tanára

A kárpátaljai zsidóság és identitása (18671944) Szalai Miklós történész (Budapest)

 

Negyedik ülés: Koráramlatok: asszimiláció, ortodoxia, cionizmus, Izrael

Zsolt Béla és Pap Károly (Budapest), Ligeti Ernő (Kolozsvár): zsidó értelmiségiek szembenézése az asszimiláció kudarcával (19181945) / Zvi Hartman történész, a Tel Aviv-i Egyetem szenior kutatója

Érdekközösségben? (A magyar kormány és a Cionista Világszervezet tárgyalásai a harmincas években) / Novák Attila történész, a Molnár Tamás Kutatóintézet (NKE ÁKK) tudományos főmunkatársa

A magyar ajkú zsidóság szervezeteinek szerepe Palesztinában/Izraelben (19301955) / Olosz Levente történész, az Eszterházy Károly Egyetem (Eger) PhD hallgatója

Húskonzerv-akció 19481957. A magyar orthodoxia izraeli szeretetcsomag-küldeményei Lózsy Tamás könyvtáros, a Magyar Orthodox Izraelita Levéltár (Budapest) gyűjteményvezetője

 

Beszámoló a konferenciáról