Konferenciák -2016

 

HATALMI ÁGAK ELVÁLASZTÁSA

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Molnár Tamás Kutatóintézet

2016. november 25. 

 

Előadások

CSERVÁK Csaba: Hatalommegosztás és a hatalmi ágak

HAMZA Gábor: Hatalommegosztás az ókorban

HORVÁTH Attila: Hatalommegosztás a magyar alkotmánytörténetben

KOI Gyula: Concha Győző elmélete a hatalommegosztásról

POLT Péter: Az ügyészség mint az igazságszolgáltatás együttműködője

RIMASZÉCSI János: A bíróság mint hatalmi ág

POKOL Béla: A hatalommegosztás és a jurisztokrácia problémája

FARKAS György: Hatalommegosztás többség és kisebbség között

Program

 

 

SZÉCHENYI ÉS A REFORMKOR POLITIKAI NYELVEI

Molnár Tamás Kutatóintézet

2016. november 9.

 

Előadások

OPLATKA András (a Neue Zürcher Zeitung külpolitikai szerkesztőségének volt tagja, a budapesti Németnyelvű Andrássy Egyetem korábbi professzora): Az aranyifjú Stefferltől az államférfi Széchenyi Istvánig

VELIKY János (DE–BTK): A Kelet Népe-vita és a politikai gondolkodás korszerű tagolódása

VELKEY Ferenc (DE–BTK): Széchenyi Hunniája az Akadémiai beszédek felől olvasva – avagy a kontextualista-intencionalista vizsgálat alapdilemmái

LISZTES Nikolett (PhD-hallgató, DE–BTK): Széchenyi meggyilkoltatása – Kacziány Géza teóriájának eszme- és tudománytörténeti háttere

CSORBA László (ELTE–BTK): Széchenyi és a liberális katolicizmus

DOBSZAY Tamás (ELTE–BTK): A jogkiterjesztés eszméje és indítékai a reformkorban

KOI Gyula (NKE–ÁKK): Széchenyi közjogi nézetei

NAGY Ágoston (NKE MTKK) – Hőnich Henrik (ELTE–BTK, NKE MTKK): Kontinuitás és diszkontinuitás: A magyar nemesi politikai gondolkodás történeti-jogi mítoszai

Program

 


A RETORIKA ELMÉLETEI: JOG, POLITIKA, TÁRSADALOM

Molnár Tamás Kutatóintézet

2016. november 11. 

 

Politikaelmélet

SZABÓ Márton (MTA TK Politikatudományi Intézet): A retorika társadalomtudományi státusáról

GYULAI Attila (MTA TK Politikatudományi Intézet): A szuverenitás retorikája: Paul de Man / Carl Schmitt

PAP Milán (NKE ÁKK Molnár Tamás Kutató Központ): Retorika és ideológia: az államszocializmus példája

HORVÁTH Szilvia (NKE ÁKK Molnár Tamás Kutató Központ): Retorika és a polgárok közössége

 

Jogelmélet

FRIVALDSZKY János (PPKE Jog- és Államtudományi Kar): A dialektika és a retorika kapcsolata a klasszikus jogfilozófiai gondolkodásban

KEVEVÁRI István (PPKE Jog- és Államtudományi Kar): Toposzok a klasszikus kor jogászi érvelésében

KÖNCZÖL Miklós (PPKE Jog- és Államtudományi Kar, MTA TK JTI): Platón és az "igazi": Meggyőzés, politika, rétorika

Program

 

EMBERJOGI FUNDAMENTALIZMUS

Molnár Tamás Kutató Központ – Alapjogokért Központ

2016. május 6.

 

I.

VARGA Zs. András: A jog uralma vagy a joguralom elve?

KARÁCSONY András: Emberi jogok  az állammal vagy a társadalommal szembeni védelem eszköze?

ORBÁN Balázs: A jogállam univerzumának kiterjedése és tágulása

FARKAS György: Kisebbségi jogok

 

II.

POKOL Béla: Globális jurisztokrácia

RIMASZÉCSI János: Igazságszolgáltatás és emberi jogok

CSERVÁK Csaba: Az alapjogvédelem szervezetrendszere

 

III.

MEGADJA Gábor: Pluralizmus és az emberjogi ideológia

KISS Viktor: Emberi jogok vagy fundamentalista individualizmus?  A nyugati demokráciák ígéreteitől a liberális-posztmodern korszellem válságáig

SZÁNTHÓ Miklós: Egymás szolgálóleányai? Emberi jogi fundamentalizmus és politikai korrektség

HORVÁTH Márk – LOVÁSZ Ádám: Az univerzális emberkép kortárs kritikái

Program

 

 

MULTIKULTURALIZMUS: VÁLSÁG? MIFÉLE VÁLSÁG?

Molnár Tamás Kutató Központ

2016. február 5.

 

 

Előadások

MOLNÁR Attila Károly: A multikulturalizmus projektje

SZILVAY Gergely: A túlérzékenység kultusza

UNGÁR Péter: Multikulturalizmus: A klasszikus narratíva válsága

SÁNTHA Hanga: Az integrációs probléma biztonságpolitikai aspektusai

NAVRACSICS Tibor: Az interkulturális dialógus fontossága napjainkban